Cad is Food Dudes ann?

Is clár itheacháin é Food Dudes agus tá duaiseanna buaite aige. Dearadh an clár chun páistí a spreagadh chun tuilleadh glasraí agus torthaí a ithe. Tá sé bunaithe ar an ngá atá le blaiseadh torthaí agus glasraí úra arís agus arís, agus ar an ngá atá le roil dhearfacha agus duaiseanna. Tá an clár ar an bhfód le deich mbliana agus is é an clár is sine ar siúl agus an ceann is mo dá chineál in Éirinn é. Anois tá an clár ag tosú ar chéim nua spreagúil.

Feic an t-ábhar nua

An bhfuil sé ag déanamh difríochta?

Tá!! Cuireann Clár Itheacháin Sláintiúil Food Dudes athrú suntasach agus feabhas suntasach ar nósanna itheacháin páistí. Méadaíonn an clár go héifeachtach soláthar agus ithe torthai agus glasraí sa bhaile agus ar scoil sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma.

Faigh amach níos mó

Tá Food Dudes ag dul i bhfeidhm ar pháistí

"Más féidir taithí dhearfach a chruthú le bia ag aois luath cabhraíonn sé le páistí roghanna níos eolaí a dhéanamh níos moille ina saol. Léiríonn ár measúnuithe gur modh praiticiúil chun itheachán sláintiúil a chur chun cinn ag céim luath é idirghabháil scoil-bhunaithe Food Dudes i gCéim a hAon in éineacht le tacaíocht tuismitheoirí/caomhnóirí le linn Chéim a Dó"

An Dr Elizabeth Finnegan, Feidhmeannach Itheachán Sláintiúil, Bord Bia

Cé a casadh ar na Food Dudes?

Go dtí seo, ghlac níos mó ná 4,300 bunscoil agus níos mó ná AON MHILLIÚN dalta páirt go rathúil i gClár Itheacháin Sláintiúil Food Dudes. Faigh amach cé leis a bhfuil na Food Dudes ag cabhrú agus feic an í do scoil an chéad stop eile acu!

Cliceáil ar an léarscáil le féachaint ar na scoileanna atá ag glacadh páirte.